Đội Ngũ

Ban biên tập gồm các thành viên có chuyên môn - nghiệp vụ sư phạm đã được huấn luyện và đào tạo phương pháp dạy học, thuần thục kĩ năng thiết kế bài giảng theo qui trình sản xuất bài giảng trực tuyến của Trường học Trực tuyến Sài Gòn: biên tập nội dung và hình thức bài giảng theo qui chuẩn thiết kế đã định, bổ sung minh họa vào nội dung bài giảng của giáo viên, xây dựng ý tưởng và làm việc với giáo viên cho công việc ghi hình, làm kịch bản ghi hình và dựng phim, biên tập học liệu câu hỏi-bài tập-bài kiểm tra cùa phần kiểm tra đánh giá và các nội dung liên quan đến bài học như mục tiêu - tóm tắt bài giảng - thuật ngữ,... thành những Bài học trực tuyến thú vị và hấp dẫn!