Đăng Ký Học

Thẻ Học ISS: Quý vị đã có Thẻ học ISS, để vào Chương trình học qui định, vui lòng Kích hoạt thẻ học

Chọn lớp và môn học

Cần tham khảo thông tin về học phí và hình thức thanh toán: Học phí

Để thiết lập chương trình học của mình, quý vị vui lòng

  • Chọn lớp: LỚP 10 hay LỚP 11 hay LỚP 12
  • Chọn Tất cả 3 lớp là chọn hết 8 môn học của cả 3 lớp 10+11+12 có giá trị 2.400.000đ, khi đó quý vị được giảm 50% học phí và chỉ thanh toán số tiền còn 1.200.000đ
  • Chọn 8 môn là chọn hết 8 môn học của 1 lớp có giá trị 800.000đ, khi đó quý vị được giảm 30% học phí và chỉ thanh toán số tiền còn 560.000đ
  • Chọn môn học: nhấn chọn Học kỳ 1 hay Học kỳ 2 hay cả hai để chọn một môn, nhấn thêm lần nữa để hủy chọn.
  • Nhấn Tiếp tục để chuyển sang Xác nhận chương trình học.

Toán học

Vật lý

Hóa học

Ngữ văn

Sinh học

Lịch sử

Địa lí

Tiếng Anh


Toán học

Vật lý

Hóa học

Ngữ văn

Sinh học

Lịch sử

Địa lí

Tiếng Anh


Toán học

Vật lý

Hóa học

Ngữ văn

Sinh học

Lịch sử

Địa lí

Tiếng Anh