Đăng Ký Học

Thẻ Học ISS: Quý vị đã có Thẻ học ISS, để vào Chương trình học qui định, vui lòng Kích hoạt thẻ học

Chọn Chương trình học

  • Chọn Chương trình học: Bạn chỉ được chọn 1 trong 7 tùy chọn bên dưới
  • Nhấn Tiếp tục để chuyển sang Xác nhận chương trình học.
Lớp
10

560.000đ

Lớp
11

560.000đ

Lớp
12

560.000đ

Lớp
10
Lớp
11

960.000đ

Lớp
11
Lớp
12

960.000đ

Lớp
10
Lớp
12

960.000đ

Lớp
10
Lớp
11
Lớp
12

1.260.000đ